top of page
favpng_flag-of-lithuania-national-flag.p

„STEREOGRAMA“

 
 

Ką daryti?

Stereopaveikslai yra sudaryti iš pasikartojančių vaizdų, kurie iš pirmo žvilgsnio nesiskiria vienas nuo kito, bet taip nėra.. Norint pamatyti stereogramoje paslėptą vaizdą, reikia perkelti žvilgsnį už paveikslėlio 15-20 cm. ir smulkiais raštais išmarginti paveikslėliai prieš akis išsiskleidžia į kvapą gniaužiantį trimatį vaizdą.

Istorija

Stereogramos tapo populiarios Viktorijos laikais, kai buvo išrastas stereoskopas – prietaisas, vietoj vieno objektyvo turintis du ir galintis sukurti to paties objekto dvi fotografijas iš karto, tik kiek skirtingu kampu. Tai leido sukurti daugybę stereogramų, kombinuojant nuotraukas tarpusavyje.

Įdomu

Stengtis pamatyti, ką slepia stereogramos yra itin naudinga akių raumenims, nes tai
mankština akis. Po kelių stereogramų peržiūrėjimo galima pajausti akių nuovargį,
kas yra puikus įrodymas, kad akių raumenys dirba.

1200px-United-kingdom_flag_icon_round.sv

"STEREOGRAM"

What to do?

Stereograms are composed of duplicate images that at first glance do not differ
from one another, but this is not the case. To see a hidden image in a stereogram,
you need to move a glance for a picture of 15-20 cm. and you may see a
breathtaking three-dimensional image before the eyes.

What happens?

Stereoscopy became popular during Victorian times with the invention of the
stereoscope.. This, combined with photography, meant that tens of thousands of
stereograms were produced.

Interesting fact

Trying to see what the steregrams are hiding is especially useful for the eye
muscles. After a few stereograms, you can experience eye fatigue, which is a great proof that your eye muscles are working.

flag-round-250.png

«стереограмма»

 

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Стереограммы состоят из повторяющихся изображений, которые на первый
взгляд не отличаются друг от друга, но это не так. Чтобы увидеть скрытое
изображение на стереограмме, вам нужно взглянуть на картинку 15-20 см. И
вы можете увидеть захватывающее трехмерное изображение перед глазами.

ИСТОРИЯ

Стереоскопия стала популярной в викторианские времена с изобретением
стереоскопа. Это, в сочетании с фотографией, означало, что были выпущены
десятки тысяч стереограмм.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Попытка увидеть, что скрывают стереограммы, особенно полезна для глазных
мышц. После нескольких стереограмм вы можете испытать усталость глаз,
что является большим доказательством того, что ваши глазные мышцы
работают.

bottom of page